/Πρόσκληση της Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ κας Adina Vălean στην διαδικτυακή εκδήλωση “3rd Digital Transport Days”, 18 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση της Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ κας Adina Vălean στην διαδικτυακή εκδήλωση “3rd Digital Transport Days”, 18 Νοεμβρίου 2020

 

Πρόσκληση της Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ κας Adina Vălean στην διαδικτυακή εκδήλωση “3rd Digital Transport Days”, 18 Νοεμβρίου 2020

 

Η εκδήλωση προφέρει την ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η ψηφιοποίηση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι της πανδημίας, με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Αναπτύσσοντας ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων κινητικότητας και η αλληλεπίδρασή του με άλλους χώρους δεδομένων
  • Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες;
  • Προσαρμογή της υποδομής μεταφορών της Ευρώπης στο μέλλον: ψηφιοποίηση στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T);
  • Έξυπνη κινητικότητα και ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία: πώς μπορεί να υποστηρίξει την απρόσκοπτη και πολυτροπική κινητικότητα για τους επιβάτες, την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αυτοματοποίηση των μεταφορών;

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα και εγγραφή βλ.: https://www.digitaltransport.eu/