/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ ” Δημήτριος Τσαμπούλας” 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ ” Δημήτριος Τσαμπούλας” 2021

 

Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας » 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία και Διοίκηση

5ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Έτους 2021

Με θέμα: “Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές  – City Logistics, Ελληνική πραγματικότητα – προτάσεις υλοποίησης”

1.   Η θεσμοθέτηση του Βραβείου Δημητρίου Τσαμπούλα

Tο ετήσιο Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» θεσμοθετήθηκε το 2016 από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών εις μνήμη του εκλιπόντος Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές. Απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία και Διοίκηση.   Το Βραβείο  απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα  εκπονηθεί από φοιτητή ή νέο απόφοιτο, ή ομάδα φοιτητών ή νέων αποφοίτων των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων. Tο 2017, πρώτη χρονιά της θεσμοθέτησης του βραβείου, η καλύτερη εργασία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 Ευρώ, ενώ η δεύτερη και τρίτη έλαβαν έπαινο. Τα τρία προηγούμενα χρόνια, βραβεύτηκαν και οι τρείς καλύτερες εργασίες με χρηματικό έπαθλο, ύψους 3.000, 2000 & 1000 Ευρώ (το 2018) , και 1.500, 1,000 & 500 Ευρώ (το 2019 και 2020).

Το θέμα του διαγωνισμού για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:

 “Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές  – City Logistics, Ελληνική πραγματικότητα – προτάσεις υλοποίησης”

 

2.   Πλαίσιο του θέματος του Διαγωνισμού του έτους 2021

Oι αστικές εμπορευματικές μεταφορές είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα εφοδιαστικής (Logistics). Με τον όρο Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (ΑΕΜ) λογίζονται οι μετακινήσεις αγαθών, με βασική συνιστώσα το σύνολο των δραστηριοτήτων εφοδιασμού των πόλεων. Οι εμπορευματικές μεταφορές εντός των αστικών κέντρων αποτελούν μέρος του συνολικού μεταφορικού έργου που εκτελείται καθημερινά εντός των πόλεων, μέσω των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό τη διακίνηση επιβατών και αγαθών. Αποτελούν έτσι και μέρος του λεγόμενου μεταφορικού προβλήματος (transportation problem), το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών, τόσο σε όρους χρόνου και κόστους μετακινήσεων (επιβατικές μεταφορές), αλλά και σχετικά με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και ποιότητας των αγαθών στις αγορές τους (εμπορευματικές μεταφορές).

Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη των αστικών κέντρων συνδέεται με τον βαθμό ελκυστικότητάς τους για διαμονή, εργασία, αγορές, αναψυχή, κτλ. Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα αστικά κέντρα από τους εμπόρους, τους εργοδότες και άλλους παραγωγικούς φορείς, θα πρέπει να διατίθενται αποδοτικά συστήματα εφοδιασμού των πόλεων, τα οποία να διασφαλίζουν διαθεσιμότητα των αγαθών στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις (και οργανισμούς) με οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους (cost-effective ways), ώστε να είναι και ευρέως προσιτά. Από την άλλη πλευρά, ο αστικός σχεδιασμός πρέπει να δίνει προσοχή στις ανάγκες διατήρησης ή/και βελτίωσης της ποιότητας.

O εφοδιασμός των πόλεων με αγαθά, γνωστός διεθνώς με τον όρο City Logistics, ορίζεται ως η διαδικασία βελτιστοποίησης των ενεργειών της εφοδιαστικής αλυσίδας από εταιρείες εντός αστικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή κίνηση, τα σημεία συμφόρησης και την κατανάλωση ενέργειας στο πλαίσιο της οικονομίας μιας αγοράς. Oι μετακινήσεις εμπορευμάτων εντός των πόλεων μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς φορείς με διαφορετικά κίνητρα-στόχους. (Taniguchi et al. 2003).

Οι Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές παρουσιάζουν κάθετη ανοδική πορεία σε διεθνές επίπεδο, ως κρίσιμος παράγοντας της εφοδιαστικής αλυσίδας αξίας. Ενσωματώνουν καινοτόμες εφαρμογές υποδομών, κυκλοφοριακής λειτουργικότητας των πόλεων, συμβάλλοντας στην απορρύπανση και εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελούν πλέον τη βάση του σύγχρονου τρόπου ζωής διασφαλίζοντας την παροχή των αγαθών στα σημεία πώλησης στον σωστό χρόνο, την απαιτούμενη ποιότητα με συγκράτηση του συνολικού κόστος αλλά και συμβολή στην οικονομία των χωρών.

Ειδικότερα, με την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την εφαρμογή νέων ιδεών, έχει επιτευχθεί σε πολλές μεγαλουπόλεις του εξωτερικού, σημαντική μείωση των αρνητικών συνεπειών της υπερσυγκέντρωσης στο αστικό περιβάλλον (κυκλοφοριακά προβλήματα, μόλυνση, ασφάλεια και θόρυβο). Τη μεγάλη σημασία των ΑΕΜ έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζοντας τελευταία την Εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη ως «κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα» και εκτιμά ότι η αειφορία και η αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών και στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων απασχόλησης και πλούτου για τους Ευρωπαίους πολίτες (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008).

Γενικά, οι εμπορευματικές μεταφορές του 21ου αιώνα φαίνεται ότι θα κληθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μεγαλύτερων σε έκταση περιοχών, σε πιο απαιτητικές προσδοκίες πελατών και στη διασφάλιση φιλικών και ασφαλών πρακτικών προς το περιβάλλον. Κύρια πρόκληση θα είναι η δημιουργία επιπλέον δυναμικότητας μεταφορών, που όμως θα γίνεται ολοένα και δυσκολότερη και πιο ακριβή. Με άλλα λόγια, τα συστήματα εμπορευματικών μεταφορών θα κληθούν να προσφέρουν περισσότερα, με λιγότερα μέσα (Holguín-Veras and Thorson, 2001).

Δεδομένης της σημασίας των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών στην καθημερινή ζωή των πόλεων, που σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των καταναλωτών αλλά και την διαθεσιμότητα και ποιότητα των αγαθών στις αγορές τους, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ επεξεργάστηκε, με την ευγενική συμβολή του κ. Βασίλειου Ζεϊμπέκη, Επ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μέλους του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ένα έγγραφο βάσης (Concept Note) με τίτλο “Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές City Logistics Ελληνική πραγματικότητα – Τάσεις – Προκλήσεις”, με σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και να συμβάλλει στην υλοποίηση σχετικών δράσεων. Το έγγραφο αυτό, που αποτελεί βασική βιβλιογραφική αναφορά της παρούσας πρόσκλησης, διαβιβάστηκε από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και τον Δήμαρχο Αθηναίων μαζί με πρόταση ανάληψης κοινών δράσεων και έτυχε θετικής ανταπόκρισης.  

Για να δείτε το έγγραφο κάνετε κλικ εδώ

3.   Στόχοι του  θέματος του διαγωνισμού έτους 2021

Στόχοι του θέματος της εργασίας του διαγωνισμού είναι:

Συμβολή των Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στο συνολικό σύστημα εμπορευματικών μεταφορών, την βιώσιμη κινητικότητα, αειφορία και αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Συμβολή των Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID-19 στην χώρα μας και διεθνώς – εκτίμηση της συμβολής τους στην μετά COVID-19 εποχή.

Η ανάλυση πλεονεκτημάτων, ωφελειών, προκλήσεων και εντοπισμός κρίσιμων παραγόντων και προϋποθέσεων ή/και τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – Διεθνώς και πρωτίστως στη χώρα μας.

Προβληματισμοί και ενδεδειγμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή Σχεδίων Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στη χώρα μας

Πρόταση(εις) συγκεκριμένου(ων) σχεδίου(ων) υλοποίησης σε μια η περισσότερες πόλεις της Ελλάδος και σχετική ανάλυσή τους.

 

4.   Επιλεξιμότητα Υποψηφίων

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και νέοι/ες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία και Διοίκηση. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο οικείο Πανεπιστήμιο κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι  νέοι απόφοιτοι που έχουν λάβει το πτυχίο εντός 3 ακαδημαϊκών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και φοιτητές μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών, των οποίων οι σπουδές δεν έχουν διακοπεί από την απόκτηση του πρώτου πτυχίου.

Επιτρέπεται η μεμονωμένη συμμετοχή φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων ή  η συμμετοχή τους ως ομάδα έργου, όχι όμως περισσότερο των τεσσάρων ατόμων. Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ή παρουσιαστεί  ολόκληρη ή μέρος αυτής πριν από τον διαγωνισμό.

 

5.   Προδιαγραφές-Περιέχομενα Εργασίας

 Η τελική Έκθεση της εργασίας «Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές  – City Logistics, Ελληνική πραγματικότητα – προτάσεις υλοποίησης», θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • 5.1 Επιτελική περίληψη: Ως αναπόσπαστο μέρος της εργασίας που θα παραδοθεί από τους διαγωνιζόμενους και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες και θα περιλαμβάνει τις βασικές απαντήσεις στα ερωτήματα της εργασίας και τα κύρια συμπεράσματα και προτάσεις.
  • 5.2 Συμβολή των Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στο συνολικό σύστημα μεταφορών, την βιώσιμη κινητικότητα, αειφορία και αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
  • 5.3 Συμβολή των Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID-19 στην χώρα μας και διεθνώς – εκτίμηση της συμβολής τους στην μετά COVID-19 εποχή.
  • 5.4 Η ανάλυση πλεονεκτημάτων, ωφελειών, προκλήσεων και εντοπισμός κρίσιμων παραγόντων και προϋποθέσεων ή/και τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή             Σχεδίων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών – City Logistics – Διεθνώς και στη χώρα μας.
  • 5.5 Προβληματισμοί και ενδεδειγμένες ρεαλιστικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή Σχεδίων Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στη χώρα μας.
  • 5.6 Πρόταση(εις) συγκεκριμένου(ων) σχεδίου(ων) υλοποίησης σε μια η περισσότερες πόλεις της Ελλάδος και σχετική ανάλυσή τους , που θα περιλαμβάνει:

     (α) γενική περιγραφή της δράσης,

     (β) προτεινόμενη πόλη/πόλεις υλοποίησης,

     (γ) υφιστάμενη ανάγκη, τυχόν ιδιαιτερότητες πόλης/πόλεων (εων) που επιλέχθηκαν  – αναμενόμενα οφέλη,

     (δ) λεπτομερές σχέδιο δράσης υλοποίησης,

     (ε) εκτίμηση κόστους υλοποίησης,

     (στ) διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,

     (ζ) φορείς και αναμενόμενη συμβολή τους, συμπεριλαμβανομένων των Επιμελητηρίων & τοπικών Αρχών   

     (η) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,

     (θ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες

5.7.     Βιβλιογραφικές αναφορές

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν ελεύθερα να αναπτύξουν τα παραπάνω θέματα 5.2-5.5 σε όποια λεπτομέρεια και με όποια διάταξη των κεφαλαίων της εργασίας επιθυμούν, ενώ οι απαιτήσεις για το θέμα 5.6 είναι πολύ συγκεκριμένες. Επίσης επισημαίνεται πως είναι απαραίτητο να αναφέρουν όλες τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τους πίνακες που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης με τις περιλήψεις των απαντήσεών τους και τα αποτελέσματα της εργασίας τους στα κύρια ερωτήματα του διαγωνισμού, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σε σχέση με το μέγεθος του κειμένου.       

 Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ακολουθήσει δύο (2) Φάσεις υποβολής ως εξής:

Α΄ Φάση:  Υποβολή υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους, είτε ως μεμονωμένοι διαγωνιζόμεναι είτε ως ομάδα έργου μέχρι 4 ατόμων, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας σχετική δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, ενώ η αποστολή της θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής είναι: award@eesym.gr.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι είναι είτε εν ενεργεία φοιτητές (π.χ. Βεβαίωση του ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν) είτε νέοι απόφοιτοι που έλαβαν το πτυχίο τους όχι παλαιότερα από τρία ακαδημαϊκά έτη προ της δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης (π.χ. αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος).

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται η 01.03.2021. Υποψηφιότητες που θα παραληφθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μετά την ανωτέρω ημερομηνία κατάθεσης δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, όλες οι δηλώσεις συμμετοχής οι οποίες πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα γίνουν αποδεκτές. Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι υποψηφιότητες έγιναν αποδεκτές θα ειδοποιηθούν προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση της εργασίας τους (Β΄ Φάση).

 

B΄ Φάση:  Ολοκλήρωση και παράδοση εργασιών

Κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, οι προκριθέντες συμμετέχοντες ή ομάδες συμμετεχόντων θα κληθούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Οι εργασίες – πλήρες κείμενο εργασιών και οι συμπληρωμένοι πίνακες περιλήψεων των απαντήσεών που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης – υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο σε έγγραφο PDF και Word. Ως καταληκτική ημερομηνία  υποβολής της τελικής εργασίας ορίζεται η 13.09.2021.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής και οι τελικές εργασίες είναι: award@eesym.gr.

Οι   συμμετέχοντες   στον   Πανελλήνιο   Διαγωνισμό   του   Βραβείου   Μεταφορών   Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας»:

Αναγνωρίζουν ότι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος παραχωρούν προς τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, επί της τελικής εργασίας τους.

Παρέχουν ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. όπως χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της τελικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης και έκδοσής του με αναφορά στο όνομα/ονόματα των συμμετεχόντων στην εργασία, που θα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των εργασιών και διάδοση του θεσμού του συγκεκριμένου Πανελλήνιου Διαγωνισμού.

6.  Επιτροπή Αξιολόγησης

Το υλικό το οποίο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα (μεμονωμένο ή ως ομάδα) θα αξιολογηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικό επιστημονικό προσωπικό και εκπροσώπους του κλάδου των μεταφορών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από ένα μικρό αντιπροσωπευτικό αριθμό μελών που θα προσκαλέσει ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ, προερχόμενα από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τα οποία διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία και Διοίκηση, ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα με ισάριθμους αναπληρωτές τους, καθώς και από μέλη προερχόμενα από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ, τα Επιμελητήρια και Φορείς Μεταφορών, τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. θα είναι συντονιστής και μέλος της ανωτέρω Επιτροπής Αξιολόγησης. Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν θα μπορούν να βαθμολογήσουν εργασίες που υπέβαλαν φοιτητές, ή ομάδες φοιτητών, που προέρχονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που προέρχονται.

7.  Τελετή Απονομής

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού θα γίνει στο πλαίσιο ειδικής τελετής απονομής των Βραβείων σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί εν καιρώ.

8.  Ερωτήματα Διαγωνιζόμενων

Ερωτήματα από τους διαγωνιζόμενους θα γίνονται δεκτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση award@eesym.gr, μέχρι 01.02.2021. Οι διοργανωτές θα απαντήσουν στα ερωτήματα των διαγωνιζομένων μέχρι την 08.02.2021, κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδων, η κοινοποίηση θα γίνει στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε ομάδας. Τυχόν ερωτήματα που θα γεννηθούν κατά την υλοποίηση της εργασίας μπορούν να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους μέχρι και το τέλος Απριλίου 2021, στα οποία οι διοργανωτές θα απαντήσουν μέχρι τις 10.05.2021, κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ή στον εκπρόσωπό τους σε περίπτωση ομάδας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ   ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.      ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Βαθμολογείται με 10%)

Παρουσιάστε τις βασικές απαντήσεις στα ερωτήματα της εργασίας και τα κύρια συμπεράσματα και προτάσεις σας

(Μέγιστο 1000 λέξεις)

 
2.      ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – CITY LOGISTICS (Βαθμολογείται με 10%)

Συμβολή των Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στο συνολικό σύστημα εμπορευματικών μεταφορών, την βιώσιμη κινητικότητα, αειφορία και αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

(Μέγιστο 750 λέξεις)

3.      ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΜΕΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 (Βαθμολογείται με 10%)

Συμβολή των Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID-19 στην χώρα μας και διεθνώς – εκτίμηση της συμβολής τους στην μετά COVID-19 εποχή.  

(Μέγιστο 750 λέξεις)

 

 

 

4.      ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΩΦΕΛΕΙΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ (Βαθμολογείται με 10%)

Η ανάλυση πλεονεκτημάτων, ωφελειών, προκλήσεων και εντοπισμός κρίσιμων παραγόντων και προϋποθέσεων ή/και τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics – Διεθνώς και στη χώρα μας.

(Μέγιστο 750 λέξεις)

 

 

 

5.      ΠΡΟΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (Βαθμολογείται με 10%)

Προβληματισμοί και ενδεδειγμένες ρεαλιστικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή Σχεδίων Αστικών Εμπορευματικών μεταφορών – City Logistics –  στη χώρα μας.

(Μέγιστο 750 λέξεις)

6.      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ(ΩΝ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ (Βαθμολογείται με 30%)

Πρόταση(εις) συγκεκριμένου(ων) σχεδίου(ων) υλοποίησης σε μια η περισσότερες πόλεις της Ελλάδος και σχετική ανάλυσή , που θα περιλαμβάνει: (α) γενική περιγραφή δράσης, (β) προτεινόμενη πόλη/πόλεις υλοποίησης, (γ) υφιστάμενη ανάγκη, τυχόν ιδιαιτερότητες πόλης/πόλεων (εων) που επιλέχθηκαν  – αναμενόμενα οφέλη, (δ) λεπτομερές σχέδιο δράσης υλοποίησης, (ε) εκτίμηση κόστους υλοποίησης, (στ) διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, (ζ) εμπλεκόμενοι φορείς και αναμενόμενη συμβολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των Επιμελητηρίων και τοπικών Αρχών (η) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, (θ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες

(Μέγιστο 1000 λέξεις)

 
 

 

7.      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (Βαθμολογείται με 5%)

Αναφέρατε τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία.

 

 

 

Το υπόλοιπο 15% των βαθμών αφορά την αξιολόγηση της συνολικής εργασίας.

 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ