/Νόμος 4302 – Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής (Logistics)

Νόμος 4302 – Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής (Logistics)

Άρθρο 3:

Καθεστώς άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής είτε για την εξυπηρέτηση των εμπορικών ή βιοτεχνικών − βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης είτε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους είτε και για τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισμό.

 

Βρείτε εδώ ολόκληρο το σχετικό ΦΕΚ του Ν. 4302.