/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2020

Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία,

4ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Έτους 2020

Με θέμα: Η ψηφιοποίηση των Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών της χώρας και ο ρόλος φορέων σαν τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και την ΟΦΑΕ – Οφέλη, Προκλήσεις, Προτάσεις. 

 

1. Η θεσμοθέτηση του Βραβείου Δημητρίου Τσαμπούλα

Tο ετήσιο Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» θεσμοθετήθηκε το 2016 από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών εις μνήμη του εκλιπόντος Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές. Απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Το Βραβείο απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή ή νέο απόφοιτο, ή ομάδα φοιτητών ή νέων αποφοίτων των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων. Tο 2017, πρώτη χρονιά της θεσμοθέτησης του βραβείου, η καλύτερη εργασία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 Ευρώ, ενώ η δεύτερη και τρίτη έλαβαν έπαινο. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, βραβεύτηκαν και οι τρεις καλύτερες εργασίες με χρηματικό έπαθλο, ύψους 3.000, 2000 και 1000 Ευρώ (το 2018) και 1.500, 1,000 και 500 Ευρώ (το 2019).

Το θέμα του διαγωνισμού για το έτος 2020, ορίζεται ως εξής:

2. Πλαίσιο του θέματος του Διαγωνισμού του έτους 2020

Οι συνολικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 25 % τα τελευταία 20 έτη, ενώ αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 51 % κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2050. Συνολικά, αυτή η διακίνηση αγαθών συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ διαφόρων μερών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επί του παρόντος, οι συγκεκριμένες πληροφορίες εκτυπώνονται κυρίως σε χαρτί, σε διάφορα έγγραφα τυποποιημένης μορφής.

Περίπου το 99 % των διασυνοριακών μεταφορών στην επικράτεια της ΕΕ εξακολουθούν να περιλαμβάνουν έντυπα έγγραφα σε κάποιο στάδιο της μεταφοράς. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα των μεταφορών και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Οι σχετικοί με τις μεταφορές διεθνείς οργανισμοί (UNECE, EU, ITF/OECD, κ.α.) καθώς και οι ειδικοί επί των μεταφορών είναι πεπεισμένοι πως η ψηφιοποίηση των μεταφορών αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον και πως η εφαρμογή της θα συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση των μεταφορικών υπηρεσιών με πολλά πλεονεκτήματα στην αγορά, στους εμπλεκόμενους με τις μεταφορές αλλά και στις αρχές.

Η σταδιακή αντικατάσταση των εγγράφων που απαιτείται να επιδειχθούν/υποβληθούν προς έλεγχο προς τις αρχές σε διάφορα στάδια της εκτέλεσης μίας μεταφοράς, από ηλεκτρονικά αρχεία εύκολα αναγνωρίσιμα, θα μειώσει την διοικητική γραφειοκρατία, και θα διευκολύνει τις μεταφορές, καθιστώντας ταυτόχρονα ευκολότερο των συνδυασμό μεταφορικών μέσων στο πλαίσιο των πολυτροπικών και διατροπικών μεταφορών εμπορευμάτων, εθνικών και διεθνών.

Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο η ψηφιοποίηση αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την υφιστάμενη παραβατικότητα στον χώρο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, συμβάλλοντας στην μείωση της υφαρπαγής μεταφορικού έργου από νόμιμα λειτουργούσες εταιρείες και μεμονωμένους μεταφορείς και στην σταδιακή μείωση, έως και την εξάλειψη, διενέργειας αδήλωτων, ανασφάλιστων και παράτυπα εκτελούμενων οδικών μεταφορών, με θετικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διευκολύνει τη χρήση των ψηφιακών πληροφοριών στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με στόχο να γίνει αποδοτικότερος με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών εργαλείων και να απλουστευθεί η παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις προς τις Αρχές σε ψηφιακή μορφή. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Συμβούλιο της Ευρώπης τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για τη χρήση των ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές. Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, όλες οι αρμόδιες δημόσιες Αρχές θα υποχρεούνται να αποδέχονται πληροφορίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε πιστοποιημένες πλατφόρμες, όταν οι εταιρείες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιους μορφότυπους για να παράσχουν πληροφορίες ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις .

Γίνεται σαφές πως οι σχετικές εξελίξεις είναι προ των πυλών, γεγονός που απαιτεί άμεσες ενέργειες προκειμένου οι Αρχές και οι εμπλεκόμενοι να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της ψηφιοποίησης των μεταφορών και των αντίστοιχων νέων μεθόδων και τεχνολογιών που θα απαιτηθούν.

3. Στόχοι του θέματος του διαγωνισμού έτους 2020

Στόχοι του θέματος της εργασίας του διαγωνισμού είναι:

• Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων στην ψηφιοποίηση των Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ευρώπη, Διεθνώς και στην χώρα σε σχέση με την ψηφιοποίηση στις μεταφορές, θεσμικό πλαίσιο, τεχνολογίες, βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη και διεθνώς.

• Η ανάλυση των πλεονεκτημάτων, ωφελειών, προκλήσεων και ο εντοπισμός των κρίσιμων παραγόντων και προϋποθέσεων και τυχόν εμποδίων για την εφαρμογή της ψηφιοποίησης στις Ευρωπαϊκές, Διεθνείς και Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές της χώρας μας και της ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης ανάλογων ψηφιακών εργαλείων και « Digital Platfom(s) » που θα απαιτηθούν.

• Προβληματισμοί και ενδεδειγμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών της χώρας (εθνικών και διεθνών), ο ρόλος φορέων όπως ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ και η Ο.Φ.Α.Ε στην πορεία για την ψηφιοποίηση των Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα.

• Προτάσεις σεναρίων ανάπτυξης και εφαρμογής της ψηφιοποίησης στις εμπορευματικές Μεταφορές στην χώρα μας, (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες).

4. Επιλεξιμότητα υποψηφίων

Στον διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και νέοι/ες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο οικείο Πανεπιστήμιο κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι νέοι απόφοιτοι που έχουν λάβει το πτυχίο εντός 3 ακαδημαϊκών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και φοιτητές μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών, των οποίων οι σπουδές δεν έχουν διακοπεί από την απόκτηση του πρώτου πτυχίου.
Επιτρέπεται η μεμονωμένη συμμετοχή φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων ή η συμμετοχή τους ως ομάδα έργου, όχι περισσότερο των τριών ατόμων . Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ή παρουσιαστεί ολόκληρη ή μέρος αυτής πριν από τον διαγωνισμό.

5. Προδιαγραφές – περιεχόμενα της εργασίας

Η τελική Έκθεση της εργασίας «Η ψηφιοποίηση των Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών της χώρας και ο ρόλος φορέων σαν τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και την ΟΦΑΕ – Οφέλη, Προκλήσεις, Προτάσεις», θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

5.1 Επιτελική περίληψη: Ως αναπόσπαστο μέρος της εργασίας που θα παραδοθεί από τους διαγωνιζόμενους και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες και θα περιλαμβάνει τις βασικές απαντήσεις στα ερωτήματα της εργασίας και τα κύρια συμπεράσματα και προτάσεις.

5.2 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων στην ψηφιοποίηση των Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ευρώπη, Διεθνώς και στην χώρα σε σχέση με την ψηφιοποίηση στις μεταφορές, θεσμικό πλαίσιο, τεχνολογίες βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη και διεθνώς.

5.3 Η ανάλυση των πλεονεκτημάτων, ωφελειών, προκλήσεων και ο εντοπισμός των κρίσιμων παραγόντων και προϋποθέσεων και τυχόν κύριων εμποδίων για την περαιτέρω εφαρμογή της ψηφιοποίησης στις Ευρωπαϊκές, Διεθνείς και Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές της χώρας μας και της ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης ανάλογων ψηφιακών εργαλείων και « Digital Platfom(s) » που θα απαιτηθούν.

5.4 Προβληματισμοί και ενδεδειγμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών της χώρας (εθνικών και διεθνών), ο ρόλος φορέων όπως ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ και η Ο.Φ.Α.Ε στην πορεία για την ψηφιοποίηση των Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα.

5.5 Προτάσεις σεναρίων ανάπτυξης και εφαρμογής της ψηφιοποίησης στις εμπορευματικές Μεταφορές στην χώρα μας, (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες). Οι αεροπορικές μεταφορές δεν αποτελούν αντικείμενο της εργασίας.
5.6. Βιβλιογραφικές αναφορές

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν ελεύθερα να αναπτύξουν τα παραπάνω θέματα 5.2-5.5 σε όποια λεπτομέρεια και με όποια διάταξη των κεφαλαίων της εργασίας επιθυμούν. Είναι όμως απαραίτητο να αναφέρουν όλες τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τους πίνακες που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης με τις περιλήψεις των απαντήσεών τους και τα αποτελέσματα της εργασίας τους στα κύρια ερωτήματα του διαγωνισμού, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σε σχέση με το μέγεθος του κειμένου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ακολουθήσει δύο (2) Φάσεις υποβολής ως εξής:

Α΄ Φάση: Υποβολή υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους, είτε ως μεμονωμένοι διαγωνιζόμενοι είτε ως ομάδα έργου μέχρι 3 ατόμων, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας σχετική Δήλωση_Συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, ενώ η αποστολή της θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής είναι: award@eesym.gr.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι είναι είτε εν ενεργεία φοιτητές (π.χ. Βεβαίωση του ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν) είτε νέοι απόφοιτοι που έλαβαν το πτυχίο τους όχι παλαιότερα από τρία ακαδημαϊκά έτη προ της δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης (π.χ. αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται η 01.03.2020. Υποψηφιότητες που θα παραληφθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μετά την ανωτέρω ημερομηνία κατάθεσης δεν θα γίνονται δεκτές.
Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, όλες οι δηλώσεις συμμετοχής οι οποίες πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα γίνουν αποδεκτές. Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι υποψηφιότητες έγιναν αποδεκτές θα ειδοποιηθούν προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση της εργασίας τους (Β΄ Φάση).

B΄ Φάση: Ολοκλήρωση και παράδοση εργασιών

Κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, οι προκριθέντες συμμετέχοντες ή ομάδες συμμετεχόντων θα κληθούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Οι εργασίες υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο σε έγγραφο PDF και Word. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής εργασίας ορίζεται η 14.09.2020. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής και οι τελικές εργασίες είναι: award@eesym.gr.

Οι συμμετέχοντες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας»:

• Αναγνωρίζουν ότι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος παραχωρούν προς τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, επί της τελικής εργασίας τους.
• Παρέχουν ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. όπως χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της τελικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης και έκδοσής του με αναφορά στο όνομα/ονόματα των συμμετεχόντων στην εργασία, που θα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των εργασιών και διάδοση του θεσμού του συγκεκριμένου Πανελλήνιου Διαγωνισμού.

6. Επιτροπή Αξιολόγησης

Το υλικό το οποίο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα (μεμονωμένο ή ως ομάδα) θα αξιολογηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικό επιστημονικό προσωπικό και εκπροσώπους του κλάδου των μεταφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από ένα μικρό αντιπροσωπευτικό αριθμό μελών που θα προσκαλέσει ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ, προερχόμενα από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τα οποία διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία, ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα με ισάριθμους αναπληρωτές τους, καθώς και από μέλη προερχόμενα από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ, τα Επιμελητήρια και Φορείς Μεταφορών, τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. θα είναι συντονιστής και μέλος της ανωτέρω Επιτροπής Αξιολόγησης. Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν θα μπορούν να βαθμολογήσουν εργασίες που υπέβαλαν φοιτητές, ή ομάδες φοιτητών, που προέρχονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που προέρχονται.

7. Τελετή Απονομής

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί εν καιρώ.

8. Ερωτήματα Διαγωνιζομένων

Ερωτήματα από τους διαγωνιζόμενους θα γίνονται δεκτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση award@eesym.gr, μέχρι 03.02.2020. Οι διοργανωτές θα απαντήσουν στα ερωτήματα των διαγωνιζομένων μέχρι την 10.02.2020, κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδων, η κοινοποίηση θα γίνει στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε ομάδας. Τυχόν ερωτήματα που θα γεννηθούν κατά την υλοποίηση της εργασίας μπορούν να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους μέχρι και το τέλος Απριλίου 2020, στα οποία οι διοργανωτές θα απαντήσουν μέχρι τις 10.05.2020, κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ή στον εκπρόσωπό τους σε περίπτωση ομάδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Βαθμολογείται με 10%)
Παρουσιάστε τις βασικές απαντήσεις στα ερωτήματα της εργασίας και τα κύρια συμπεράσματα και προτάσεις σας (Μέγιστο 1000 λέξεις)

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΝ (Βαθμολογείται με 15%)
Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων στην ψηφιοποίηση των Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ευρώπη, Διεθνώς και στην χώρα σε σχέση με την ψηφιοποίηση στις μεταφορές, θεσμικό πλαίσιο, τεχνολογίες βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη και Διεθνώς (Μέγιστο 750 λέξεις)

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΟΦΕΛΕΙΩΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (Βαθμολογείται με 20%)
Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, προκλήσεων και τον εντοπισμό των κρίσιμων παραγόντων και προϋποθέσεων και τυχόν κύριων εμποδίων για την περαιτέρω εφαρμογή της ψηφιοποίησης στις Ευρωπαϊκές, Διεθνείς και Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές της χώρας μας και της ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης ανάλογων ψηφιακών εργαλείων και « Digital Platfom(s) » που θα απαιτηθούν (Μέγιστο 750 λέξεις)

 

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ ΚΑΙ Ο.Φ.Α.Ε (Βαθμολογείται με 20%)
Παρουσιάστε τους προβληματισμούς και τις ενδεδειγμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών της χώρας (εθνικών και διεθνών) και τον ρόλο φορέων όπως ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ και η Ο.Φ.Α.Ε στην πορεία για την ψηφιοποίηση των Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα. (Μέγιστο 750 λέξεις)

 

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Βαθμολογείται με 15%)
Παρουσιάστε Προτάσεις σεναρίων ανάπτυξης και εφαρμογής της ψηφιοποίησης στις εμπορευματικές Μεταφορές στην χώρα μας, (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες) (Μέγιστο 750 λέξεις)

 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (Βαθμολογείται με 5%)
Αναφέρατε τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία.

 

Το υπόλοιπο 15% των βαθμών αφορά την αξιολόγηση της συνολικής εργασίας.