/Αποστολή

Αποστολή

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ιδρύθηκε από τα Ελληνικά Επιμελητήρια το 1995 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και λειτουργεί στο πλαίσια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. έχει μελετήσει θέματα που σχετίζονται με τις υποδομές και λειτουργία των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών, και έχει κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μεταφορών της χώρας, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό της πολιτικής μεταφορών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οργάνωσε μεγάλες εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς διασκέψεις, σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και αποστολές στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία των γειτονικών χωρών, καθώς και αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE), ειδικότερα. Είχε ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (EUROCHAMBRES) και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (EUROPLATFORMS). Υπήρξε ο εμπνευστής και κύριος υποστηριχτής της ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα μας, αλλά και σειράς άλλων σχετικών πρωτοβουλιών, που βοηθούν τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των Ελληνικών μεταφορών και την ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας και νήσων.

Η ιστορική απόφαση του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, τον Σεπτέμβριο 2017, για εγγραφή στη δύναμη των μελών του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, με δικαίωμα ψήφου, άνοιξε το δρόμο για θεσμική διεύρυνση και συνέβαλε αποφασιστικά στην εγγραφή στην δύναμη των μελών του, σε λιμένες, αυτοκινητοδρόμους, ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις φορείς και προσωπικότητες του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκλησή του. Σαν αποτέλεσμα στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη τον Ιούνιο του 2018, συμμετέχουν όχι μόνο εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, αλλά και εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του κλάδου των μεταφορών (Αυτοκινητιστές, Λιμένες, Αυτοκινητοδρόμων, Ακτοπλοΐας), καθώς και προσωπικότητες του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής.

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ από την ίδρυσή μέχρι και λίγο πριν την οικονομική κρίση της χώρας, που προφανώς επηρέασε και τον Επιμελητηριακό θεσμό, γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το σύνολο σχεδόν των Επιμελητηρίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 πενήντα (50) από τα 58 Επιμελητήρια της χώρας ήταν εγγεγραμμένα στην δύναμη των μελών του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Σήμερα, η δύναμη των μελών του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. περιλαμβάνει είκοσι επτά (27) εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, μαζί με πάνω από εικοσιπέντε (25) μέλη και συνεργαζόμενα μέλη άλλων κατηγοριών, μεταξύ των οποίων λιμένες, αυτοκινητόδρομοι, ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις φορείς και προσωπικότητες του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής.

Στις προτεραιότητες του Ε.Ε.ΣΥ.Μ περιλαμβάνονται τα εξής θέματα στρατηγικού χαρακτήρα που αποτελούν και τις προτάσεις του>

1.      Εκπόνηση και εφαρμογή μακρόχρονης συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών

2.      Ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Μεταφορών και εκσυγχρονισμός των περιφερειακών και νησιωτικών λιμένων

3.      Ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων, Σταθμών και Κόμβων Συνδυασμένων Μεταφορών (Logistic Centres)

4.      Πρωτοβουλίες υποστήριξης και κίνητρα ανάπτυξης συνδυασμένων εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών

5.      Ανάπτυξη σύγχρονων, αποτελεσματικών και βιώσιμων οδικών μεταφορών

6.      Ψηφιοποίηση των Μεταφορών

7.      Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας

8.      Αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον

9.      Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

10.   Εκπαίδευση στελεχών και υποστήριξη Έρευνας και Καινοτομίας

Σύμφωνα με το Καταστατικό της λειτουργίας του, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στοχεύει στα εξής:

 1. H προώθηση της συνεργασίας, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και ενημέρωση των μελών του στον τομέα των μεταφορών τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ Ελληνικών και ξένων Επιμελητηρίων, Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών αρχών και φορέων σχετικών με τις μεταφορές
 2. H συμβολή στις συνολικές εθνικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Μεταφορικών Συστημάτων και υποδομών και την εναρμόνιση των Ελληνικών Μεταφορών με τις Κοινοτικές και Διεθνείς περί μεταφορών εξελίξεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, την αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών και το ενεργειακό πρόβλημα
 3. Η έρευνα και μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων μεταφορών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς  και ιδιαιτέρων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι μεταφορές στη χώρα μας και την προσπάθεια επιλύσεως τους με τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους και μεθόδους.
 4. Η διοργάνωση Εθνικών ή και Διεθνών σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιχειρηματικών αποστολών και επισκέψεων, εκθέσεων, συναντήσεων στη Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, η πρόσκληση επιστημόνων, επισήμων ή ειδικών στις μεταφορές ομιλητών, προκειμένου να βοηθήσει την επίτευξη των σκοπών του.

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) και τα μέλη του είναι απόλυτα ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι για το ρόλο των μεταφορών στην οικονομία και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, για την λειτουργία των οποίων αποτελούν προϋπόθεση. Παράλληλα, γνωρίζουν και κατανοούν πλήρως τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις του κλάδου σαν αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης των αγορών και της παγκοσμιοποίησης, αλλά και της ανάγκης αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία, που αναμένεται να αλλάξουν την μορφή των μεταφορών αλλά και της ζωής μας, και που επιγραμματικά συνοψίζονται στα εξής:

 • Έντονος διεθνής ανταγωνισμός και δεσπόζουσα θέση των μεταφορών που καλούνται να προσφέρουν περισσότερο αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες,
 • Απειλή από την κλιματική αλλαγή που απαιτεί σημαντική μείωση των παγκοσμίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τις μεταφορές να ευθύνονται για το 23%, τα τρία τέταρτα των οποίων αφορά τα οχήματα (Decarbonization των μεταφορών),
 • Υιοθέτηση από τη ΓΣ του ΟΗΕ, της ατζέντας 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη, με συγκεκριμένους στόχους (SDGs), μεταξύ των οποίων πολλοί σχετικοί με τις μεταφορές,
 • Τεχνολογική εξέλιξη, εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών και καινοτομίας,
 • Ψηφιοποίηση στις μεταφορές,
 • Δημογραφική έκρηξη που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο και η συνεχώς διογκούμενη αστυφιλία,
 • Ανάγκη ευρύτατης χρήσης συνδυασμένων μεταφορών και φιλικότερων μεταφορών προς το περιβάλλον.

Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες μέλη της Ε.Ε. που δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτύξει, στο βαθμό που θα έπρεπε, σύγχρονα συστήματα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών, συστημάτων αποτελεσματικής αποθήκευσης, διαχείρισης, διανομής και εφοδιαστικής εμπορευμάτων (Logistics), με σοβαρές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ευρισκόμενος σε πλεονεκτική θέση καθώς αποτελεί τον μοναδικό φορέα, που πέραν της σημαντικής τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει ύστερα από την επί ένα τέταρτο του αιώνα συνεχή ενασχόληση με τις μεταφορές, μέσω των Επιμελητηρίων και επαγγελματικών φορέων και ειδικών του κλάδου των μεταφορών, εκπροσωπεί ταυτόχρονα τόσο την προσφορά μεταφορών (μεταφορικές επιχειρήσεις, φορείς μεταφορών και  σχετικές υποδομές) όσο και τη ζήτηση μεταφορών (πελάτες μεταφορών), προσφέρεται ως ιδανικός συνεργάτης της Πολιτείας και θεσμικός σύμβουλός της στα θέματα μεταφορών στην προσπάθεια ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του κλάδου.