ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
HELLENIC CHAMBERS TRANSPORT ASSOCIATION

Τι είναι ο ΕΕΣΥΜ

  Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) ιδρύθηκε από τα Ελληνικά Επιμελητήρια το 1995, ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

  Πενήντα (50) Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια  από όλη την Ελλάδα, μαζί με αρκετές πρωτοπόρες ενώσεις οδικών μεταφορέων, ναυτιλιακών πρακτόρων και μεταφορικών εταιρειών, είναι σήμερα μέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

   Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών του. Στο παρών ΔΣ, το οποίο εξελέγη τον Απρίλιο του 2002, συμμετέχουν εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλες τις Περιφέρειες τη χώρας, με Πρόεδρο τον κ. Μιχάλη Π. Αδαμαντιάδη, εκπρόσωπο του ΕΒΕ Πειραιώς.

  Μεταξύ των βασικών στόχων του Ε.Ε.ΣΥ.Μ είναι: Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των Ελληνικών Επιμελητηρίων·  η προσφορά βοήθειας στις συνολικές εθνικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Μεταφορικών Συστημάτων·  η μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων μεταφορών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·  και η συνεργασία με τις εθνικές αρχές και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με τις μεταφορές.

  Στο διάστημα της λειτουργίας του ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των μεταφορικών συστημάτων της χώρας που ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής των μεταφορών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  Μελέτησε αρκετά θέματα σχετικά με την υποδομή της οδικής, σιδηροδρομικής και συνδυασμένης μεταφοράς, με τις λιμενικές και θαλάσσιες συνδέσεις, και πρότεινε ενέργειες που έγιναν μέρος των Εθνικών  προτεραιοτήτων καθώς και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Πήρε πρωτοβουλίες και προώθησε συγκεκριμένα σχέδια για την ανάπτυξη των εθνικών μεταφορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Συνεργασίας.  Εκπόνησε σειρά μελετών και οργάνωσε σε συνεργασία με τις εθνικές μας αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία γειτονικών χωρών, καθώς και αρκετούς Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σημαντικά εθνικά, περιφερειακά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης και εργαστήρια, που προώθησαν την Ευρωπαϊκή και περιφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη των μεταφορών.  Είχε ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (EUROCHAMBERS) και είναι μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Εμπορευματικών Κέντρων (EUROPLATFORMS). 

  Υπήρξε ο εμπνευστής και κύριος υποστηριχτής της ανάπτυξης ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα μας και σειράς άλλων σχετικών πρωτοβουλιών, που βοηθούν τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των Ελληνικών μεταφορών και την ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας και νήσων.