/Σλοβακία: Φορολογικές ελαφρύνσεις στις μεταφορές

Σλοβακία: Φορολογικές ελαφρύνσεις στις μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να μην προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στις μειώσεις και τις απαλλαγές φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει η Σλοβακία προς όφελος των σιδηροδρομικών και ποτάμιων μεταφορών. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη μείωση του εξωτερικού κόστους στον τομέα των μεταφορών.

Από την 1η Μαΐου 2004 η Σλοβακία εφαρμόζει την απαλλαγή φόρου κατανάλωσης όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις ποτάμιες μεταφορές και μείωση του φόρου κατανάλωσης όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τα μέτρα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή φορολογία. Η περίοδος που καλύπτεται από το σχέδιο κρατικής βοήθειας είναι 10 χρόνια.

Καθώς η σιδηροδρομική μεταφορά και η ποτάμια μεταφορά δεν επιτρέπουν door-to-door παράδοση εκτίθενται σε διάφορες πρόσθετες δαπάνες, από τις οποίες οι δαπάνες μεταφόρτωσης διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο. Συγχρόνως, μεταφορές αυτές έχουν χαμηλά εξωτερικά κόστη από άποψη ατυχημάτων, κλιματικών αλλαγών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επομένως η χρήση τους είναι ευεργετική για την κοινωνία. Και οι δύο τρόποι μεταφορών έχουν, επίσης, σημαντική ανεκμετάλλευτη μεταφορική ικανότητα και μπορούν επομένως να διαδραματίσουν ρόλο στην εκτροπή του μεταφορικού έργου μακριά από τα κορεσμένα οδικά δίκτυα.

Είναι αναγκαίο να μειωθεί το κόστος χρήσης των συνδυασμένων μεταφορών προκειμένου να βρεθούν οι φιλικότεροι τρόποι μεταφορών σε ανάλογη θέση με τις οδικές μεταφορές. Η Σλοβακία επέλεξε τις απαλλαγές και τις μειώσεις φόρου κατανάλωσης για να μειώσει τη διαφορά στις δαπάνες που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς.

Τα παραπάνω φορολογικά μέτρα για τις ποτάμιες και σιδηροδρομικές μεταφορές είναι συμβατά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικής βοήθειας.

(πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2 Απριλίου 2008 – Μετάφραση του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. από το αγγλικό πρωτότυπο)