/Μελέτη σύμβασης TIR

Μελέτη σύμβασης TIR

Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE) διενεργεί μια μελέτη με σκοπό την προώθηση της Σύμβασης TIR, 1975, και την αναγνώριση πιθανών στρατηγικών βελτιώσεων. Η μελέτη θα ανασκοπεί το υπάρχον σύστημα TIR σε σύγκριση με εναλλακτικές επιλογές τελωνειακών διακινήσεων μέσω ανάλυσης των σημερινών απαιτήσεων της αγοράς, ενώ επίσης θα εκτιμηθούν οι πρόσφατες πολιτικές, δομικές και τεχνολογικές αλλαγές και οι βραχυ-, μεσο- και μκροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στο σύστημα TIR.

Σαν μέρος της μελέτης, έχει αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να αποκτηθούν απόψεις για τα υπάρχοντα διαμετακομιστικά συστήματα και τη μελλοντική τους εξέλιξη από τη σκοπιά ενός μεγάλου εύρους κύριων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων φορτωτών, τελωνειακών, μεταφορικών αρχών και σχετικών μη-κυβερνητικών οργανισμών.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο σας καλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Ιουλίου 2009, μπορεί να βρεθεί εδώ .