/Αποστολή

Αποστολή

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) ιδρύθηκε από τα Ελληνικά Επιμελητήρια το 1995 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τo οποίo εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη τον Ιούνιο του 2012, αποτελείται από Προέδρους, Αντιπροέδρους και μέλη Διοικουσών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Επιμελητηρίων, με ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των περιφερειών της χώρας. Πρόεδρος είναι ο κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της λειτουργίας του, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στοχεύει στα εξής:

  1. Την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των Ελληνικών Επιμελητηρίων
  2. Την προσφορά βοήθειας στις συνολικές εθνικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Μεταφορικών Συστημάτων
  3. Την μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων μεταφορών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  4. Την συνεργασία με τις εθνικές αρχές και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με τις μεταφορές.

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. έχει μελετήσει θέματα που σχετίζονται με την υποδομή των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών, και έχει κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μεταφορών της χώρας, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό της πολιτικής μεταφορών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και έργα για την ανάπτυξη των εθνικών δυνατοτήτων μεταφοράς, βάσει των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Έχει εκπονήσει σειρά μελετών και οργάνωσε αρκετές μεγάλες εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς διασκέψεις, σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία των γειτονικών χωρών, καθώς και αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE), ειδικότερα. Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. είχε ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαϊκών (EUROCHAMBRES) και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (EUROPLATFORMS), αν και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Europlatforms έχει μειωθεί, λόγω της μη ύπαρξης ικανών ταμειακών αποθεμάτων.

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. υπήρξε ο εμπνευστής και κύριος υποστηριχτής της ανάπτυξης ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων και στη χώρα μας, αλλά και σειράς άλλων σχετικών πρωτοβουλιών, που βοηθούν τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των Ελληνικών μεταφορών και την ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας και νήσων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων (INSULEUR) και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).

Σήμερα, στη δύναμη των μελών του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. περιλαμβάνονται πενήντα επτά (57) εμπορoβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, μαζί με αρκετές πρωτοπόρες ενώσεις οδικών μεταφορέων, διαμεταφορέων, ναυτικών πρακτόρων και μεταφορικών εταιρειών.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο Σύνδεσμος έχει διατυπώσει σαφείς, αποκρυσταλλωμένες απόψεις και προτάσεις, στρατηγικού χαρακτήρα, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

– Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών
– Ελλάδα: Διαμετακομιστικό Κέντρο ΝΑ Ευρώπης
– Ανάπτυξη Ελληνικού Δικτύου ΕΚ, Σταθμών και Κόμβων
– Ανάπτυξη συστημάτων Συνδυασμένων Μεταφορών
– Βελτίωση νησιωτικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων
– Εκσυγχρονισμός νησιωτικών και περιφερειακών λιμένων
– Σύγχρονες, αποτελεσματικές και βιώσιμες Οδικές Μεταφορές
– Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
– Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και της κυκλοφοριακής  συμφόρησης
– Αποτύπωση Υποδομών, Προβλημάτων, Προκλήσεων Μεταφορών – ανά – Νομό και παρουσίαση μέσω διαδικτύου
– Εκπαίδευση στελεχών